top of page

A r c h i t e k t ú r a  &  D i z a j n

I n g .  a r c h .       M o n i k a   U r b a n o v á

Autorizovaný architekt SKA  reg. číslo: 2111 AA

IČO:            4 2 3 8 6 0 4 7

DIČ:      1 0 7 0 9 0 6 6 5 0

Kontakt

 

Názov:  A r c h i t e k t ú r a  &  Dizajn -  Ing. arch.    Monika Urbanová

Sídlo:    027 41 O r a v s k ý  P o d z á m o k  2 6 ,  Slovenská republika

E-mail:  m o n a . u r b a n o v a @ g m a i l . c o m

Tel.:      + 4 2 1  (0) 9 0 7 4 8 1 7 4 0

Skype:  u r b a n . m o n a

Vaša správa bola odoslaná!

bottom of page